Dyrektywa MID – przyrządy pomiarowe

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2004 r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie MID (ang. Measuring Instruments Directive). Dyrektywa ta obejmuje następujące kategorie przyrządów pomiarowych:

 • wodomierze
 • gazomierze
 • przeliczniki do gazomierzy
 • liczniki energii elektrycznej czynnej
 • ciepłomierze
 • przetworniki przepływu do ciepłomierzy
 • pary czujników temperatury do ciepłomierzy
 • przeliczniki do ciepłomierzy
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda
 • wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
 • wagi automatyczne porcjujące
 • wagi automatycznie odważające
 • wagi automatyczne przenośnikowe
 • wagi automatyczne wagonowe
 • taksometry
 • materialne miary długości – przymiary
 • naczynia wyszynkowe
 • przyrządy do pomiaru długości
 • przyrządy do pomiaru pola powierzchni
 • przyrządy do pomiaru wielu wymiarów *
 • analizatory spalin samochodowych

* administracja miar nie przewiduje dokonywania oceny zgodności tych przyrządów pomiarowych

 


Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda.

Rodzaje instalacji pomiarowych i ich klasy dokładności :

 1. Instalacje pomiarowe w rurociągach – klasa dokładności 0,3
 2. Wszystkie instalacje pomiarowe jeżeli nie są odrębnie wymienione w tym zestawieniu, w szczególności : – klasa dokładności 0,5
 • odmierzacze paliw z wyjątkiem gazów ciekłych
 • instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych do cieczy o małej lepkości  < 20 mPa · s
 • instalacje pomiarowe do napełniania (opróżniania) statków i cystern kolejowych i samochodowych *
 • instalacje pomiarowe do mleka
 • instalacje pomiarowe do tankowania samolotów

3. Instalacje pomiarowe do gazów ciekłych pod ciśnieniem, mierzonych w temperaturze równej lub większej niż : -10°C – klasa dokładności 1,0

Instalacje pomiarowe zaliczane do klasy 0,3 lub 0,5 używane do cieczy:

 • których temperatura jest mniejsza niż -10°C lub większa niż 50°C ,
 • których lepkość dynamiczna jest większa niż 1000 mPa · s ,
 • których maksymalny strumień objętości jest nie większy niż 20 L/h.

4. Instalacje pomiarowe do ciekłego dwutlenku węgla – klasa dokładności 1,5

Instalacje pomiarowe do gazów ciekłych pod ciśnieniem, mierzonych w temperaturze mniejszej niż -10°C (innych niż ciecze kriogeniczne)

5. Instalacje pomiarowe do cieczy kriogenicznych ( temperatura mniejsza niż -153°C ) – klasa dokładności 2,5

* Państwa Członkowskie mogą wymagać klasy dokładności 0,3 lub 0,5, jeżeli podczas napełniania (opróżniania) statków i cystern kolejowych i samochodów nakładany jest podatek od olejów mineralnych.

Uwaga: Producent może określić lepszą dokładność dla ustalonego rodzaju instalacji pomiarowej.


Terminy związane z dyrektywą MID :

 • do 29 października 2006 r. przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą podlegały zatwierdzeniu typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar i legalizacji pierwotnej, dokonywanej przez organy administracji miar.
 • od dnia 30 października 2006 r. nowe typy przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą mogą być wprowadzane do obrotu lub użytkowania wyłącznie po dokonaniu oceny zgodności.
 • dziesięciolecie od 30 października 2006 r. do 29 października 2016 r. – to okres przejściowy , w którym obowiązywać będą jednocześnie stare i nowe zasady wprowadzania przyrządów pomiarowych do obrotu lub użytkowania – stare wobec przyrządów pomiarowych posiadających ważną decyzję zatwierdzania typu, wydaną przed 30 października 2006 r. i nowe – wobec przyrządów pomiarowych poddanych ocenie zgodności od 30 października 2006 r. Przyrządy pomiarowe, posiadające ważną decyzję zatwierdzania typu, mogą być produkowane i poddawane legalizacji pierwotnej przez organy administracji miar oraz podmioty upoważnione aż do wygaśnięcia terminu ważności tej decyzji (ale nie dłużej niż do 29 października 2016 r.). Nowe konstrukcje przyrządów pomiarowych, zgłaszane do 30 października 2006 r. poddane będą ocenie zgodności.
 • od 30 października 2016 r. wszystkie przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą MID podlegać będą wyłącznie ocenie zgodności.

CERTYFIKATY :

A. Certyfikaty zamieszczone na podstawie art. 18 Dyrektywy 2004/22/WE (MID)

1. Certyfikaty Głównego Urzędu miar działającego jako Jednostka Notyfikowana nr 1440 wydane na podstawie decyzji Ministerstwa Gospodarki nr 2/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. zmienionej decyzją nr 18/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. dotyczącej autoryzacji do realizacji zadań związanych z oceną zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. nr 3, poz. 27 z późn. zm.) implementującym postanowienia dyrektywy parlamenty Europejskiego i Rady nr 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych (MID).

2. Certyfikaty wydane przez inne polskie Jednostki Notyfikowane.

Dyrektywa 2004/22/WE (MID)

B. Certyfikaty wydane na podstawie Dyrektywy 2009/23/WE (ex 90/384/EWG).

Certyfikaty Głównego Urzędu Miar, działającego jako Jednostka Notyfikowana nr 1440, wydane na podstawie decyzji Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nr 1/8 z dnia 26 marca 2004 r. dotyczącej autoryzacji do realizacji procedur oceny zgodności określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz.23), wdrażającego do prawa polskiego wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (ex 90/384/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r.) w sprawie wag nieautomatycznych.

Dyrektywa 2009/23/WE (ex 90/384/EWG)

Udostępnianie kopii certyfikatów dotyczących Dyrektywy 2009/23/WE (ex 90/384/EWG)

Zgodnie z pkt 1,5 załącznika nr 2 do ww, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r., Główny Urząd Miar może przekazywać zainteresowanym jednostkom notyfikowanym kopie wydanych certyfikatów zatwierdzania typu E wraz z załącznikami. W celu otrzymanie kopii certyfikatu należy złożyć wniosek zawierający dane umożliwiające identyfikację certyfikatu np.numer certyfikatu, rodzaj i typ przyrządu, wnioskodawca, producent, wraz z dołączoną do niego kopia dokumentu potwierdzającego status wnioskodawcy jako jednostki notyfikowanej, Wniosek powinien być podpisany przez osobą upoważnioną do reprezentowania firmy wnioskodawcy. Wniosek o udostępnienie kopii certyfikatu należy kierować na adres : Główny Urząd Miar Biuro Metrologii Prawnej ul. Elektoralna 2 01-139 Warszawa.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*