Ochrona przeciwprzepięciowa – normy i akty prawne

Normy i akty prawne dotyczące stosowania środków ochrony przeciwprzepięciowej.                  

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce budynki, ich usytuowanie a także urządzenia z nimi związane powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ze zmianą z dnia 12 marca 2099 r. Dz.U. nr 65, po. 461 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przepisy rozporządzenia mają tym samym zastosowanie przy projektowaniu i wykonaniu instalacji elektrycznych budynków.

W odniesieniu do ochrony przeciwprzepięciowej rozporządzenie określa co następuje.

 1. Instalacja elektryczna powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający ochronę przeciwprzepięciową , § 180 pk.2 :
 • „Instalacja i urządzenia elektryczne przy zachowaniu […] wymagań Polskich Norm odnoszą się do tych instalacji i urządzeń powinny zapewniać :

– dostarczenie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach

– ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami, […]”

2. Stosowanie ograniczników przepięć w instalacjach nowych i modernizowanych jest obowiązkowe zgodnie z §183 ust.1. który mówi:

„W instalacjach elektrycznych należy stosować:

 • Złącza instalacji elektrycznej budynku …
 • Oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
 • Urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawowa ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru …
 • […]
 • Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

3. Zgodnie z § 53 ust 2. :

„Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych.”

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania środków ochrony przepięciowej znajdują się w normach przywołanych  w rozporządzeniu.

Ochronie instalacji elektrycznych prze przepięciami atmosferycznymi dochodzącymi od strony linii zasilającej, a także ochronie przed przepięciami łączeniowymi niezależnie od ich źródła poświęcona jest norma  PN-HD 60364-4-443: 2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  – część  4-443 : ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Ochronie przed skutkami wyładowań piorunowych w obiekty lub ich pobliże poświęcona jest norma PE-EN 62305. Poszczególne części tych norm dotyczą następujących zagadnień związanych z ochroną odgromową :

 • Część 1 : zasady ogólne
 • Część 2: zarządzanie ryzykiem
 • Część 3: uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
 • Część 4: urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Przy wykonywaniu ochrony przeciwprzepięciowej należy przestrzegać określonych norm. Najważniejsze normy europejskie :

 • DIN VDE 0100-410:2007 (IEC 60364-4-41:2005) – Instalacje elektryczne niskiego napięcia, część 4-41: ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem.
 • DIN VDE 0100-540:2007 (IEC 60364-5-54:2002J – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 • DIN VDE 0100-443:2007- Instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 4-44: środki ochrony – ochrona przed napięciami zakłócającymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – ustęp 443: ochrona przed przepięciami pochodzenia atmosferycznego lub łączeniowego.
 • DIN VDE 0100-534:2009 – instalacje elektryczne niskiego napięcia – część 5-53: dobór i montaż urządzeń elektrycznych – izolacja, przyłączenie i sterowanie – ustęp 534: urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
 • DIN EN 61643-11:2007 – Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11” urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych i próby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*