Archiwa tagu: BHP

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Postępowanie z osobą nieprzytomną.

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ NIEPRZYTOMNĄ

Podstawowym zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest ocena stanu zdrowia osoby poszkodowanej w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania. Najważniejszym zadaniem jest ustalenia, czy zachowane są procesy decydujące bezpośrednio o życiu ofiary :

 • Wyczuwalne tętno
 • Oddech
 • Drożne drogi oddechowe
 • Przytomność

Kolejność czynności

 1. Ustalenie stanu przytomności :
  1. Wydanie choremu wyraźnych poleceń typu: otwórz oczy, poruszaj stopą
  2. Delikatne potrząsanie lub szczypanie badanej osoby w celu stwierdzenia reakcji na ból w postaci grymasu na twarzy, drgnięcia powiek itp.

Brak reakcji na polecenie słowne lub dotyk pozwala stwierdzić, że chory jest nieprzytomny.

 1. Ustalenie przyczyny utraty przytomności:
  1. Doznane urazy
  2. Występowanie drgawek
  3. Wyczuwalny zapach alkoholu z ust
  4. Posiadanie przedmiotów świadczących o istniejącej cukrzycy.
 2. Ułożenie z pozycji bocznej ustalonej.

Pozycja boczna ustalona zapewnia choremu drożność dróg oddechowych. Ustawienie rąk i zgięte kolana umożliwiają choremu zachowanie pozycji nawet podczas transportu.

 1. Obserwacja chorego

Zwrócenie uwagi na oddech i tętno, by w razie potrzeby rozpocząć akcję reanimacyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna instrukcja BHP dla zakładu pracy

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP DLA ZAKŁADU PRACY

Poprzez nawiązanie stos pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za odpowiednim wynagrodzeniem. Niniejsza instrukcja określa podstawowe obowiązki pracownika, których spełnianie podczas wykonywania pracy jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa.

 1. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

Do pracy pracownik powinien stawić się w stanie zdolnym do jej wykonywania i pozostawać w takim stanie cały dzień roboczy, a szczególnie powinien on przestrzegać obowiązku trzeźwości.

Do podstawowych obowiązków pracownika, wynikających z ustaleń Kodeksu Pracy, należy:

 • Rzetelne wykonywanie pracy
 • Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie
 • Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.
 • Dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia
 • Poddawanie się zarządzonym badaniom lekarskim
 • Używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Do podstawowych praw pracownika należą:

 • Powstrzymanie się od wykonywania pracy w przypadku gdy warunki pracy nie są zgodne z wymaganiami przepisów bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia
 • To samo dotyczy przypadków gdy wykonywanie pracy wiąże się z powstaniem bezpośredniego zagrożenia (pracownik ma obowiązek w takim przypadku natychmiast powiadomić przełożonego o grożącym niebezpieczeństwie)
 • Powstrzymanie się od wykonywania czynności wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku gdy stan psychofizyczny pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonania pracy albo stwarza zagrożenie dla innych pracowników lub osób (w tym przypadku pracownik także musi niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego.

 

 1. Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik jest zobowiązany:

 • Znać wielkość ryzyka zawodowego występującego na jego stanowisku pracy oraz umieć stosować i przestrzegać zasady zapobiegające powodowaniu zagrożeń wypadkowych
 • Znać przepisy i zasady bhp
 • Brać udział w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach z tego zakresu i poddawać się egzaminom sprawdzającym
 • Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, i, w tym przypadku zawsze wykonywać polecenia i wskazania przełożonego
 • Dbać o sprawność i stan techniczny urządzeń i sprzętu ochronnego
 • Na stanowisku pracy i w miejscu jej wykonywania zachowywać zawsze porządek, czystość, a po zakończeniu pracy uporządkować stanowisko pracy i wyłączyć z zasilania elektrycznego urządzenia
 • Poddawać się obowiązującym badaniom wstępnym, kontrolnym i okresowym lekarskim oraz stosować się do zaleceń wydawanych przez lekarza

Pracownik ma obowiązek natychmiast powiadamiać przełożonego o zauważonym wypadku lub zagrożeniu dla zdrowia i życia pracowników, awarii urządzenia lub innych usterkach mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywania pracy.

 • Obowiązki szczegółowe pracownika w zakresie bhp:

Do obowiązków tych (ze względu na konieczność zapewnienie przestrzegania zasad i przepisów bhp) należą przede wszystkim :

 • Wykonywanie poleceń przełożonego związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy
 • Przerwanie pracy w przypadku zauważenia stanu nienormalnej pracy urządzenia i powiadomienie o tym przełożonego
 • Stosowanie przydzielonej odzieży i obuwia roboczego, a także w miarę potrzeby odzieży ochronnej
 • Znajomość instrukcji obsługi i instrukcji bhp obsługiwanych urządzeń oraz przestrzeganie podczas pracy ustaleń w zakresie bezpieczeństwa
 • Poruszanie się na terenie zakładu w sposób rozważny i tylko wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi
 • Nie zdejmowanie osłon i zabezpieczeń elementów wirujących i ruchomych urządzeń
 • Nie przeprowadzenie samowolnych napraw (lub wymiany uszkodzonych bezpieczników) w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego oraz instalacjach i wyłącznikach prądu elektrycznego
 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej podczas wykonywania pracy. Przede wszystkim utrzymywanie czystości ciała przed rozpoczęciem pracy, a po jej zakończeniu dokładne umycie się.
 • Stosowanie zasad określonych instrukcją wykonywania prac transportowych na terenie zakładu
 • Wykonywanie pracy przy dostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanych czynnościach. W przypadku obsługi urządzeń przed uruchomieniem sprawdzenie czy uruchomienie nie spowoduje zagrożenia dla innych pracowników.
 • Konserwacji, napraw lub kontroli urządzeń napędzanych energią elektryczną może dokonywać osoba mająca uprawnienia do ich wykonywania. Może je rozpocząć dopiero po trwałym odłączeniu urządzenia z zasilania elektrycznego.

 

 1. W przypadku powstania pożaru należy:
 • Ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia
 • Wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu

Równocześnie :

 • Zaalarmować straż pożarną
 • Powiadomić przełożonych o pożarze
 • Podjąć decyzję o ewakuacji ludzi
 • Przystąpić do prowadzenie akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego

Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą.

 1. W przypadku zaistnienia wypadku :
 • Udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy
 • W razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe

 

 1. W przypadku powstania awarii:
 • Natychmiast zatrzymać pracę urządzenia,
 • Powiadomić przełożonego i wykonywać jego polecenia
 • Podjąć pracę na urządzeniu po wykonaniu naprawy i otrzymaniu polecenia przełożonego

 

 • Sankcje karne:
 • w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracownika w zakresie BHP, pracodawca może na zasadzie art. 52 K.p. rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia
 • za nie udzielenie pomocy osobie, której grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi odpowiedzialność karna (art. 164 K.k.).

 

 

 

 

Przepisy BHP